Home Bahan Panduan (LEM/TEK)

Bahan Panduan (LEM/TEK)


 

BIL. TARIKH NO. SIRI TAJUK
01 25 April 2018
LEM/TEK/1
Panduan Umum bagi Mendapatkan Lesen daripada Lembaga Perlesenan Tenaga Atom
02 16 Mei 2019 LEM/TEK/1 (Bhg. A) Sem.1

Panduan Permohonan Lesen bagi Aktiviti Radiografi Industri (Kategori 2)
03 17 Ogos 2018
LEM/TEK/1 (Bhg. B) Sem.1
Panduan Permohonan Lesen Kelas H Bagi Memberi Perkhidmatan Sebagai Agensi Latihan Pengendali Radiografi Industri
04 25 Julai 2018
LEM/TEK/1 (Bhg. C)
Panduan Permohonan Lesen Bagi Aktiviti Tolok Sinaran dan Tolok Sinar X (Kategori Kawalan 3, 4, 5 & 7)
05 19 Mac 2019
LEM/TEK/1 (Bhg. D)

Maklumat Yang Dikehendaki Bagi Lesen Kelas A Pengilangan:

i. Peringkat Penempatan Tapak;

ii. Peringkat Pembinaan;

iii. Peringkat Pengendalian Sementara (Temporary Operating Licence, TOL); dan

iv. Peringkat Pengendalian Penuh (Full Operating Stage Licence, FOSL)

06 01 Ogos 2019
LEM/TEK/1 (Bhg. E)
Panduan Permohonan Lesen Kelas H Bagi Menjadi Agensi Latihan Pegawai Perlindungan Sinaran
07 12 Dis 2019
LEM/TEK/1 (Bhg. G)
Panduan Untuk Mendapatkan Lesen Daripada Lembaga Bagi Aktiviti Di Bawah Kelas G (Tidak Melibatkan NORM)
08 10 Feb 2020
LEM/TEK/1 (Bhg. H)
Panduan Untuk Mendapatkan Lesen Daripada Lembaga Bagi Aktiviti Di Bawah Lesen Kelas G (Melibatkan NORM)
09 01 Dis 1988 LEM/TEK/12 Panduan kepada “Pengamal Perubatan Berdaftar Yang Diluluskan (AMRP)” bagi melakukan Pemeriksaan Perubatan keatas Pekerja Sinaran.
10 04 April 2017 LEM/TEK/14 Pin.1 Radon, Toron dan Anak-anaknya
11 09
Nov 2017
LEM/TEK/18 Sem.3 Pengiktirafan dan Tugas Pegawai Perlindungan Sinaran
12 16 Mei 2019

LEM/TEK/20 Sem.1

 

Panduan Permohonan Lesen Kelas H (Aktiviti Bukan Perubatan) Bagi Menjalankan Perkhidmatan Penyenggaraan Radas Penyinaran Dan Radas Punca Terkedap.
13 16 Mei 2019

LEM/TEK/21 Sem.1

Panduan Permohonan Lesen Kelas H (Aktiviti Bukan Perubatan) Bagi Menjalankan Perkhidmatan Ujian Kebocoran Punca Terkedap.
14 Nov 1989 LEM/TEK/23 Panduan Bagi Penggendalian Bahan Radioaktif Dalam Pengajian Sains Di Sekolah-Sekolah Menengah.
15
29 Dis 2015 LEM/TEK/28 Sem.1 Panduan Untuk Mendapatkan Lesen Kelas A Daripada Lembaga Perlesenan Tenaga Atom Bagi Pengilangan Bahan Yang Mengandungi atau Yang Berkaitan Dengan Bahan Radioaktif Semulajadi (NORM)
16 29 Dis 2015 LEM/TEK/29 Sem.1 Panduan Umum Mendapatkan Pengiktirafan Daripada Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (Lembaga) Ke Atas Syarikat Perunding Untuk Menjadi Syarikat Dan Makmal Perunding Bagi Aktiviti Yang Berkaitan Dengan Mineral Dan Sumber Alam Radioaktif Semulajadi.
17 24 Nov 2016 LEM/TEK/30 Sem.3 Guidelines On Radiological Monitoring for Oil and Gas Facilities Operations Associated with Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials (TENORM)
18 20 Sept 2018 LEM/TEK/35 Sem.1 Panduan Penentuan Skala Kejadian Nuklear dan Radiologikal Antarabangsa (INES)
19 22 Jan 1994 LEM/TEK/38 Panduan Permohonan Pembubaran Kemudahan Pepasangan Pengilangan Mineral Radioaktif.
20 26 Feb 2019 LEM/TEK/40 Sem.3 Pengiktirafan & Tugas Pengendali Perunding
21 24 Nov
2016
LEM/TEK/41 Sem.1 Panduan Untuk Mendapatkan Pengiktirafan Daripada Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (AELB) Untuk Menjadi Syarikat Perunding Perlindungan Sinaran.
22 16 Ogos 2016 LEM/TEK/44 Sem. 5 (Bhg. A)

(a). Standard Persijilan Pegawai Perlindungan Sinaran

(b). Jadual 3: Silibus bagi setiap bidang

23 09
Mac 2007
LEM/TEK/44 Sem. 1 (Bhg. B)

(a). Standard Pengiktirafan sebagai Pusat Peperiksaan Persijilan Pegawai Perlindungan Sinaran.

(b). Lampiran 1: Borang JKPPPS/2Sem.1

24 17 Dis 2018 LEM/TEK/44 Sem.4 (Bhg.D) (a). Panduan Permohonan Menduduki Peperiksaan Persijilan Pegawai Perlindungan Sinaran
25 11 Mei 2007 LEM/TEK/44 Sem.1 (Bhg. E) Prosedur Pengendalian Peperiksaan Persijilan Pegawai Perlindungan Sinaran
26 12 Mei 2007 LEM/TEK/44 (Bhg. F) Prosedur Menangani Kecurangan Peperiksaan Persijilan Pegawai Perlindungan Sinaran
27 04 Sept. 2019
LEM/TEK/44 Sem.7 (Bhg. G)
Program Pendidikan Berterusan (Continuous Education Programme – CEP) Bagi Tujuan Pengiktirafan Pegawai Perlindungan Sinaran (PPS)
28 19 Mei 2020 LEM/TEK/45 Sem.2
Panduan Penyediaan Program Perlindungan Sinaran
29 22 Dis 2016 LEM/TEK/50 Sem.1 Panduan Bagi Permohonan Pengiktirafan Pengendali Pelatih Radiografi Industri
30 01
Dis 2007
LEM/TEK/51 Tugas dan Tanggungjawab Pembawa Bahan Radioaktif.
31 29 Dis 2015 LEM/TEK/53 Sem.1 Standards For Modification Of Research Reactors
32 17 Jan 2017 LEM/TEK/54 Sem.1 Standards For Certification of Research Reactor Operator
33 30 April 2008 LEM/TEK/56 Guidelines for Decommissioning of Facilities Contaminated with Radioactive Materials.
34 02 Dis 2008 LEM/TEK/57 Code of Practice on Radiation Protection of Non Medical Gamma & Electron Irradiation Facilities
35 22 Dis 2016 LEM/TEK/58 Sem.1 Code of Practice On Radiation Protection Relating to Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material (TENORM) In Oil and Gas Facilities
36 01 Jan 2011 LEM/TEK/59 Guideline for HS Code:
Strategic Item Under Strategic Trade Act 2010 (Act 708)
37 01 Okt 2015 LEM/TEK/60 Pin.1 Panduan Melakukan Ujian Kebocoran Terhadap Punca Terkedap
38 29 Okt 2018 LEM/TEK/62 Sem.2 Panduan Penyediaan Pelan Sekuriti (Bahan Radioaktif)
39 22 Mac 2011 LEM/TEK/63 Guideline for Site Selection Nuclear Power Plant
40 22 Mac 2011 LEM/TEK/64 Guideline for Site Evaluation Nuclear Power Plant
41 20 Jan 2015 LEM/TEK/65 Sem.1 Panduan Pengelasan Kawasan Kerja Menurut Peraturan-Peraturan Perlesenan Tenaga Atom (Perlindungan Sinaran Keselamatan Asas) 2010 {P.U (A) 46}
42 23 Mei 2016 LEM/TEK/66 Pin.2 Panduan Penyediaan dan Pengujian Pelan Kecemasan Radiologikal dan Nuklear
43 21 Sept 2016 LEM/TEK/68 Sem.1 Pengiktirafan dan Tugas Pengendali Perunding Bebas (PPB)
44 24 Nov 2016 LEM/TEK/69 Sem.1 Assessment And Licensing Of Consumer Product Containing Radioactive Material
45 26 Jun 2019

LEM/TEK/70 Sem.1

 

Kriteria Kemudahan Penstoran Bagi Bahan Radioaktif Dan Radas Penyinaran
46 28 Jun 2016 LEM/TEK/71 Panduan Pengendalian Sumber Sinaran Yang Tersangkut Semasa Aktiviti Pengelogan Lubang Gerek (Well Logging)
47 12 Julai 2016 LEM/TEK/72 Guideline for License Application for Radioactive Waste Disposal Facilities (Borehole Disposal)
48 06
Feb 2018
LEM/TEK/73 Panduan Permohonan Perubahan Sementara Had Dos Pekerja Dalam Keadaan Khas
49 05
Jul 2018
LEM/TEK/74 Panduan Penentuan Perlesenan Aktiviti Melibatkan Bahan Radioaktif Semulajadi (Naturally Occurring Radioactive Material, NORM) Di Bawah Akta 304.
50 25 Okt 2019
LEM/TEK/75
Panduan Silibus Latihan Sekuriti Nuklear oleh Agensi Latihan.
51 19 Ogos 2020
LEM/TEK/76 Sem.1
Criteria For Siting Of Disposal Facility For Waste Containing Naturally Occurring Radioactive Material (NORM)
52 01 Okt 2020
LEM/TEK/77 New
Panduan Tatacara Pengurusan Pemilikan Bahan Radioaktif Atau Bahan Nuklear Yang Terdapat Dalam Pemilikan Pemegang Lesen
53 01 Okt 2020
LEM/TEK/78 New
Panduan Tatacara Pengurusan Pemilikan Radas Penyinaran Yang Terdapat Dalam Pemilikan Pemegang Lesen